Instytut Ekonomii

Umowy w gospodarce turystycznej...

Zakład Prawa Gospodarczego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zorganizował konferencję naukową: „Umowy w gospodarce turystycznej”, która odbyła się w dniach 26-27 maja 2009 roku.

Intensywny rozwój turystyki indywidualnej i organizowanej powoduje zwiększone zainteresowanie korzystaniem z różnorodnych usług turystycznych. Wzrasta tym samym rola aspektów prawnych związanych z realizacją turystyki, zwłaszcza o charakterze umownym. Istniejące regulacje prawne, zawarte w kodeksie cywilnym, ustawie o usługach turystycznych oraz innych aktach prawnych, dotyczących turystyki, wydają się być nie do końca wystarczające. Umowy stosowane w turystyce stanowią odzwierciedlenie licznych nieprawidłowości w stosunku do elementów istotnych dla samych umów, sposobu ich wykonania, a zwłaszcza realizacji praw konsumenckich. Celem konferencji byłoby więc nie tylko zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy związane z umowami stosowanymi w gospodarce turystycznej, zwłaszcza zawieranymi przez organizatorów turystyki, ale także wskazanie w toku dyskusji na rozwiązania mające na celu ich wyeliminowanie oraz jednocześnie ułatwienie obrotu w ruchu turystycznym.

Osobnym problemem, związanym ze stosunkami umownymi jest funkcjonowanie turystyki w obrocie międzynarodowym. Powoduje to konieczność postrzegania i uwzględniania różnych rozwiązań umownych stosowanych w turystyce, zwłaszcza w zakresie zawierania oraz wykonania umów, wynikającej z tego odpowiedzialności, ale również innych konsekwencji o charakterze cywilnoprawnym, administracyjnoprawnym, a także karnym. Nie bez znaczenia jest również postrzeganie umów stosowanych w turystyce jako prawnych instrumentów, znajdujących zastosowanie w szeroko pojmowanym obrocie gospodarczym.  Ważnym celem konferencji będzie zwrócenie uwagi na te kwestie, wynikające ze stosowania umów w turystyce, które mogłyby się stać podstawą pod sformułowanie wniosków de lege ferenda.
 
Grupy tematyczne konferencji:

  • Rozwiązania normatywne, dotyczące umów stosowanych w turystyce
  • Rodzaje umów znajdujących zastosowanie w turystyce
  • Zawieranie oraz wykonanie umów stosowanych w turystyce, także w aspekcie prawa międzynarodowego prywatnego
  • Odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę  turystyczną –odszkodowanie, zadośćuczynienie, tabela frankfurcka
  • Dochodzenie roszczeń
  • Ubezpieczenia umów stosowanych w turystyce
  • Tendencje europejskie i światowe w zakresie umów stosowanych w turystyce

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia